Thiết kế - In lịch riêng của Gia đình.
Bìa của lịch là ván MDF 10 ly. Kích thước lịch có thể cao đến 1.5m. Hình ảnh do khách hàng cung cấp.
Nhận đặt hàng từ 1 bộ trở lên trên cả nước.