ẢNH ĐẶC SẮC LỊCH 7 TỜ LỊCH BÀN LỊCH 52 TUẦN LỊCH LÒ XO GIỮA LỊCH BLOC ĐẸP LỊCH BLOC BÌA KHUNG NGỌC SỔ TAY TRANG NHẤT  
 
   
NHẬN THIẾT KẾ LỊCH ĐỂ BÀN VỚI HÌNH ẢNH ĐẶC SẮC THEO YÊU CẦU RIÊNG
LB 001 (kích thước 27cm x 18cm, in trên giấy couche 300gr, đế bằng MDF, lò xo rộng, cứng.
Túi đựng in 4 màu trên giấy couche 210gr, cán nhựa bóng. Tùy chọn phần ghi nhật ký)
LB 002 (kích thước 27cm x 18cm, in trên giấy couche 300gr, đế bằng MDF, lò xo rộng, cứng.
Túi đựng in 4 màu trên giấy couche 210gr, cán nhựa bóng. Tùy chọn phần ghi nhật ký)
LB 003 (kích thước 27cm x 18cm, in trên giấy couche 300gr, đế bằng MDF, lò xo rộng, cứng.
Túi đựng in 4 màu trên giấy couche 210gr, cán nhựa bóng. Tùy chọn phần ghi nhật ký)
LB 004 (kích thước 27cm x 18cm, in trên giấy couche 300gr, đế bằng MDF, lò xo rộng, cứng.
Túi đựng in 4 màu trên giấy couche 210gr, cán nhựa bóng. Tùy chọn phần ghi nhật ký)
LB 005 (kích thước 27cm x 18cm, in trên giấy couche 300gr, đế bằng MDF, lò xo rộng, cứng.
Túi đựng in 4 màu trên giấy couche 210gr, cán nhựa bóng. Tùy chọn phần ghi nhật ký)
LB 006 (kích thước 27cm x 18cm, in trên giấy couche 300gr, đế bằng MDF, lò xo rộng, cứng.
Túi đựng in 4 màu trên giấy couche 210gr, cán nhựa bóng. Tùy chọn phần ghi nhật ký)
LB 007 (kích thước 27cm x 18cm, in trên giấy couche 300gr, đế bằng MDF, lò xo rộng, cứng.
Túi đựng in 4 màu trên giấy couche 210gr, cán nhựa bóng. Tùy chọn phần ghi nhật ký)
LB 008 (kích thước 27cm x 18cm, in trên giấy couche 300gr, đế bằng MDF, lò xo rộng, cứng.
Túi đựng in 4 màu trên giấy couche 210gr, cán nhựa bóng. Tùy chọn phần ghi nhật ký)
LB 009 (kích thước 27cm x 18cm, in trên giấy couche 300gr, đế bằng MDF, lò xo rộng, cứng.
Túi đựng in 4 màu trên giấy couche 210gr, cán nhựa bóng. Tùy chọn phần ghi nhật ký)
LB 010 (kích thước 27cm x 18cm, in trên giấy couche 300gr, đế bằng MDF, lò xo rộng, cứng.
Túi đựng in 4 màu trên giấy couche 210gr, cán nhựa bóng. Tùy chọn phần ghi nhật ký)
LB 011 (kích thước 27cm x 18cm, in trên giấy couche 300gr, đế bằng MDF, lò xo rộng, cứng.
Túi đựng in 4 màu trên giấy couche 210gr, cán nhựa bóng. Tùy chọn phần ghi nhật ký)
LB 012 (kích thước 27cm x 18cm, in trên giấy couche 300gr, đế bằng MDF, lò xo rộng, cứng.
Túi đựng in 4 màu trên giấy couche 210gr, cán nhựa bóng. Tùy chọn phần ghi nhật ký)
Túi đựng lịch bàn từ LB 001 đến LB 012. Túi có kích thước 28cm x 22cm, hông rộng 3cm,
in trên giấy couche 210gr, cán màng bóng mặt ngoài, dây quai bản lớn.
LB 020
LB 021
LB 022
LB 023
LB 024
LB 025
LB 026
LB 027
LB 028
LB 029
LB 030
LB 031
LB 032
LB 033
LB 034
LB 035
LB 036
LB 037
LB 038
LB 040
LB 042
LB 044
LB 045
LB 047
LB 049
LB 050
LB 051
LB 052
LB 053
LB 054
LB 055
LB 057
LB 058
LB 060
LB 061
LB 062
LB 063
LB 064
LB 065
LB 066
LB 067
LB 068
LB 069
LB 071
LB 072
LB 073
LB 074
LB 075
LB 076
LB 077
LB 078
LB 080
LB 081
LB 082
LB 083
LB 084
LB 085
LB 086
LB 087
LB 088
LB 089
LB 090
LB 091
LB 092
LB 093
LB 094
LB 095
LB 096
LB 097
LB 098
LB 099
LB 100
LB 101
LB 102
LB 103
LB 104
LB 105
LB 106
LB 107
LB 108
LB 109
LB 111
LB 112
LB 113
LB 114
LB 115
LB 118
LB 119
LB 120
LB 121
LB 122
LB 124
LB 125
LB 126
LB 127
LB 128
LB 129
LB 130
LB 131
LB 132
LB 133
LB 134
LB 135
LB 137
LB 138
LB 139
LB 140
LB 141
LB 142
LB 143
LB 144
LB 145
LB 147
LB 148
LB 149
LB 150
LB 151
LB 152
LB 153
LB 154
LB 158
LB 159
LB 160
LB 163
LB 164
LB 165
LB 166
LB 167
LB 168
LB 169
LB 170
LB 171
LB 174
LB 177
LB 178
LB 179
LB 180
LB 181
LB 182
LB 185
LB 186
LB 187
LB 190
LB 191
LB 193
LB 194
LB 195
LB 196
LB 197
LB 198
LB 200
LB 203
LB 204
LB 205
LB 206
LB 207
LB 208
LB 210
LB 212
LB 213
LB 214
LB 215
LB 218
LB 220
LB 221
LB 222
LB 223
LB 224
LB 226
LB 227
LB 228
LB 229
LB 231
LB 232
LB 233
LB 234
LB 235
LB 236
LB 238
LB 239
LB 242
LB 244
LB 245
LB 246
LB 247
LB 249
LB 250
LB 251
LB 252
LB 253
LB 254
LB 255
LB 256
LB 257
LB 259
LB 260
LB 261
LB 262
LB 263
LB 265
LB 266
LB 267
LB 268
LB 270
LB 272
LB 273
LB 274
LB 275
LB 278
LB 279
LB 282
LB 283
LB 285
LB 286
LB 287
LB 289
LB 291
LB 292
LB 293
LB 295
LB 297
LB 298
LB 299
LB 301
LB 302
LB 304
     
  LÊN ĐẦU TRANG